Naujienos

Išrinkta Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos pastoracinė taryba.
Trankia Užgavėnių švente varniškiai išvijo žiemą ir Pelenų diena pradėjo Gailestingumo metų Gavėnią - kiekvienam katalikui žinomą keturiasdešimties dienų pasiruošimo Velykų šventei laikotarpį. Tai visiems palankus metas ištrūkti iš savo egzistencinio susvetimėjimo ir dažniau, o galbūt ir atidžiau klausantis Dievo žodžio, daryti gailestingumo darbus. Nepaprastas džiaugsmas būti Dievo gailestingumo įrankiu...(Popiežius PRANCIŠKUS). Gavėnia ne grimavimosi, bet sąžinės valymosi laikotarpis; metas kai žmogus turi susitaikyti su savimi, o neapsistatyti nejautros sienomis, turėti tikslą bei visa širdimi tikėti tuo, ką daro.
Vasario 16 d. - dviguba šventė: Nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymo ir Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus gimimo diena. Lietuvių tautos kelias į valstybingumą buvo vingiuotas ir duobėtas. XIX a. viduryje, ryžtingai ir supratingai valdydamas vyskupiją vysk. Motiejus Lietuvą paruošė laisvei. „Aušra“ ir „Varpas“ tik pagilino jo idėjas. Pažangi Vyskupo ir kitų dvasininkų veikla buvo viena iš kertinių valstybingumo atkūrimo priežasčių, dvasininkai buvo tarsi šviesuliai, žadinantys tautą, palaikantys jos dvasią. Kad šiandien turime galimybę giedoti Tautišką giesmę ir kalbėti apie Lietuvos valstybę, yra sudėtingų procesų, didžių žmonių - tokių kaip vysk. M. Valančius – ryžto ir tautos valios rezultatas.
Nepraleiskime tuščiai šio gavėnios meto, tokio palankaus atsiversti! Prašykime Mergelės Marijos motiniško užtarimo – Marijos, kuri jai neužtarnautai dovanoto dieviškojo gailestingumo didybės akivaizdoje pirmutinė pripažino savo menkumą (plg. Lk 1, 48) ir pavadino save nuolankia Viešpaties tarnaite (plg. Lk 1, 38).
Vasario 13d. - Dariaus ir Girėno g., Lukšto g. Vasario 19d. - Medvėgalio g., Kalno g., M. Daukšos g., Turgaus g., Aušros g., Šerpaičių k. Vasario 26d. - Ožtakių kaimas, Razmų k., Beržės k., Didysis Palūkstis. Kovo 4d. - Vytauto g., Drobūkščių k., Varnelių k. Kovo 11d. - S. Daukanto g., Ežero g., Kūjainių k., M. Valančiaus g., Telšių g. Kovo 18d. - Gintalų k., Šauklių k., Miežeinių k.
2016m. vasario mėn 7 d. (sekmadienis) buvo renkama Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos ir Varnių šv. Aleksandro parapijos pastoracinė tarybą. Buvo išdalintas 121 balsavimo biuletenis. Suskaičiavus 119 biuletenių galiojančių, 2 biuleteniai buvo negaliojantys.
Visą sausio mėnesį teikėte kandidatus pastoracinei tarybai. Pateikiame galutinį kandidatų sąrašą i šią tarybą. rinkimai vyks ateinančius du sekmadienius Vasario mėn. 7 ir 14 d.d. Norintys prabalsuoti ankščiau kreipkitės į Kleboną. Balsuoti gali tik Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos ir Varnių šv. Aleksandro parapijos nuolatiniai gyventojai.
Prapijos pajamos ir išlaidos per sausio mėnesį.
2016 Gailestingumo metų kalendorius mūsų parapijoje
Gailestingumo metų tema kalbėsimės gavėnios šeštadienio vakarais su dvasininkais ir pasauliečiais. 18.00 val. šv. Mišios šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje (Senojoje Katedroje) Po šv. Mišių Seniūnijos salėje pabendravimas su svečiais.
Bažnyčios archyve esančios Krikštų, Santuokų ir Laidotuvių registracijos knygos.
Dėkojame Jums, kad dalyvaujate mūsų Varnių šv. Petro ir Pauliaus parapijos gyvenime. Drįstame pakviesti Jus ir šiais metais prisidėti prie parapijos vykdomų veiklų puoselėjimo įgyvendinimo SKIRIANT IKI 2 PROC. GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO.
Truputėlis statistikos
Krikštu tapę Kristaus Kūno – Bažnyčios – nariais, mes esame Jėzaus raginami uoliai liudyti savo tikėjimą. Todėl per Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapiją mes, šios parapijos Pastoracinės tarybos nariai, dalydamiesi su klebonu visais parapijos rūpesčiais ir atsakomybe, vadovaudamiesi Vatikano II Susirinkimo Dekretu apie pasauliečių apaštalavimą Apostolicam actuositatem, Romos Katalikų Bažnyčios Teisės kanonais bei Telšių vyskupijos Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos Pastoracinės tarybos statutu, norime aktyviai dalyvauti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus misijoje – visoje žemėje skleisti išganingąjį Dievo veikimą. Trokštame skelbti Kristų ne tik Bažnyčioje, bet ir už jos ribų, visus pasaulio reikalus tvarkydami Evangelijos dvasioje.
Pagrindinis tikslas, kurio visa savo veikia siekia pastoracinės tarybos: padėti kunigams formuoti parapijos religinį gyvenimą, įtraukiant kuo daugiau tikinčiųjų į aktyvią veiklą, palaikyti parapijoje brolišką meilę ir sugyvenimą. Siekdama savo veikla apimti visas gyvenimo sritis, pastoracinė taryba organizuoja darbą sekcijose.
Tikslai pastoracinės Tarybos ypač yra šie: - Gyventi bažnytine bendryste ir ją plėtoti taip, kad parapija būtų tikra krikščioniška bendruomene. - Veiksmingai dalyvauti parapijinių veiklų įgyvendinime ir plėtojime, kad būtų pasiekti parapijos tikslai. - Dirbti pilnoje brolystėje, paslaugume ir draugystėje, bei be išankstinių nuostatų ar dalinių interesų. - Įsigilinant išgryninti ir apibrėžti parapijos poreikius, troškimus, limitus bei būtinas intervencijas. - Išstudijuoti ir programuoti konkretų veikimą, pritaikytą laikui ir aplinkybėms, neprasilenkiant su diacezinio Vyskupo direktyvomis diacezijos pastoraciniu planu. - Koordinuoti įvairias parapijos pastoracinio veikimo formas. - Veiksmingai prisidėti, kad tinkamai parengtos programos įgyvendinimas būtų atliktas kruopščiai nustatytu būdu jau pačioje pradžioje ir su visų įsipareigojimu. - Dėmesingai ir objektyviai patikrinti gautus rezultatus ir, jei reikia, pateikti modifikacijas, pataisymus, priedus.
Gruodžio 22d. (Antradienis) Varnių miesto bendruomenės Kūčios. 18.00 val. šv. Mišios. Po šv. Mišių prie miesto eglės gražiu oru (esant lietui seniūnijos salėje) - Kūčios miestelėnų. Dalyvauja, Varnių kultūros centras, folkloro ansamblis "Druja". Gruodžio 24 d. (Ketvirtadienis) Kūčios. 21.00 val. - Bernelių šv. Mišios. Gruodžio 25d. (penktadienis) šv. Kalėdos. 8.00 val. ir 11.30 šv. Mišios Gruodžio 26d. (Šeštadienis) II Kalėdų diena. 9.00 ir 11.30 val. šv. Mišios Gruodžio 27d. (Sekmadienis) Šv. Šeima. 9.00 ir 11.30 val. šv. Mišios. Sumos metu kviečiame sutuoktinius atnaujinti santuokinius pažadus. Po šv. Mišių pabendravimas prie arbatos puodelio.
Mielieji, Tam, ką branginame, visada reikia pastangų ir pasiaukojimo. Džiaugiamės, kad per visą “Caritas” gyvavimo laikotarpį jautėme visokeriopą Jūsų paramą. Tai leido mums jausti, jog” Caritas” yra mūsų visų bendras reikalas, ta vilties žvakė, kuri nugali tamsą. Šiandien nuo Jūsų visokeriopos paramos priklauso itin daug. Užiebdami „Caritas“ žvakelę ant Kūčių stalo, prisiminkime ne tik toli esančius artimuosius, draugus ir kaimynus, bet ir nakvynės namuose besiglaudžiantį benamį, maisto ir drabužių stokojančią daugiavaikę šeimą.
Varnių šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje, Varnių šv. Aleksandro bažnyčioje ekskursijas veda kan. Domas Gatautas, Alma Būdvytienė. Ekskursijos vedamos iš anksto susitarus. Telefonas pasiteirauti 868787987.
Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie! Ir amžinoji šviesa jiems tešviečia! Tegul ilsisi ramybėje.
    2   3   4   5   6