Naujienos

Kovo 24 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS 18.00 val. Paskutinės Vakarienės šv. Mišios: Kovo 25 d. DIDYSIS PENKTADIENIS 18.30 val. Kryžiaus kelias Varnių miesto gatvėmis. Pradžia nuo šv. Aleksandro bažnyčios. Kovo 26 d. DIDYSIS ŠEŠTADIENIS: 15.00 val. Bažnyčioje giedosime Žemaičių Kalvarijos kalnus. 20.00 val. Velyknakčio šv. Mišios
Susimąstę ir šiek tiek neramūs skirstėsi tą vakarą Varnių parapijiečiai, dėkingi kunigui Ričardui už atvirumą. Ne vienas turėjome sau prisipažinti: koks paviršutiniškas dar mano tikėjimas! Ką gero galiu padaryti savo artimui, kad galėčiau laikyti save tikru krikščioniu? Kuo aš galiu prisidėti prie to, kad, išdidžiai užsirašę prie įvažiavimo į savo miestą ,, Varniai – Žemaitijos širdis“, pateisintume šį užrašą?
PATVIRTINIMAS. Išnagrinėję Jūsų 2016m. vasario 25d. prašymą, patvirtiname Varnių šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos pastoracinę ir ekonominę tarybą, sudarytą iš prašyme nurodytų narių. Telšių Vyskupas (parašas) Jonas Boruta SJ
Gavėnios rekolekcijos mūsų parapijoje Kovo 12d. Šeštadienis 17.30 val. Kryžiaus kelio apmąstymas. 18.00 val. šv. Mišios, po šv. Mišių dvasinė konferencija Gailestingumo metų proga. Kovo 13 d. Sekmadienis 9.00 val. šv. Mišios, 10.45 val. Gailestingumo vainikėlis. 11.00 Kryžiaus kelio apmąstymas, 11.30 val. šv. Mišios.
Jubiliejinis Ragas šiais metais primena: atverk širdį, eik į ryšį su Dievu. Gailestingumo metų emblemoje – susiglaudę Dievas ir žmogus - ragina: dalinkis su Dievu, nešk Jo gailestingumą į savo aplinką. O simboliniai vartai, pro kuriuos į šiuos metus įžengė popiežius Pranciškus, - tai mūsų širdies durys, mes turime įsileisti Dievą į savo sielą ir širdį. O tam skirti ir šie turiningi, nuoširdūs Gavėnios šeštadienių pašnekesiai, už kuriuos esame dėkingi jų rengėjams ir garbiems svečiams.
Pajamos išlaidos vasario mėnesį
Šių dienų pasauliui kalbėti apie Gailestingumą dažnas sakys yra naivu ir nereikalinga, arba labai jau senamadiška ir nepatrauklu. Šiandieniname pasaulyje labai maža nuoširdumo, paprastumo ir supratimo. Didžiausios kliūtys, trukdančios mums susikurti norimą laimingą gyvenimą slypi ne išoriniame pasaulyje o mūsų viduje. Tai mūsų baimės, abejonės, nepasitikėjimas savimi ir kitais, per mažas pasitikėjimas Dievu ir jo Gailestingumu. Gailestingumo metais yra puiki proga naujai pažvelgti į savo tikėjimą, apmąstyti religijos laisvę ir prisiminti Gailestingumo žinią, kurią skelbė Gailestingumo apaštalai.
Labai paprastai ir suprantamai susirinkusiems į Gavėnios šeštadienių pašnekesius T. Viluckas išaiškino Gailestingumo metų prasmę, pradėdamas nuo pradžių pradžios iki Popiežiaus Pranciškaus paskelbtų 2015 m. gruodžio 8 d. Bažnyčios švenčiami jubiliejai istoriškai kildinami iš Senojo Testamento laikų Izraelio tautos tradicijos kas 50 metų švęsti jubiliejinius metus, kuriais buvo atstatoma Dievo išrinktos tautos narių lygybė, dovanojamos skolos.
Kviečiame 2016m. vasario mėn. 21d. (sekmadienis) 11.30 val. į šv. Mišias. Po šv. Mišių pirmasis Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus pastoracinės tarybos susirinkimas yra numatytas parapijos namuose M. Valančiaus g. 6, Varniai.
Išrinkta Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos pastoracinė taryba.
Trankia Užgavėnių švente varniškiai išvijo žiemą ir Pelenų diena pradėjo Gailestingumo metų Gavėnią - kiekvienam katalikui žinomą keturiasdešimties dienų pasiruošimo Velykų šventei laikotarpį. Tai visiems palankus metas ištrūkti iš savo egzistencinio susvetimėjimo ir dažniau, o galbūt ir atidžiau klausantis Dievo žodžio, daryti gailestingumo darbus. Nepaprastas džiaugsmas būti Dievo gailestingumo įrankiu...(Popiežius PRANCIŠKUS). Gavėnia ne grimavimosi, bet sąžinės valymosi laikotarpis; metas kai žmogus turi susitaikyti su savimi, o neapsistatyti nejautros sienomis, turėti tikslą bei visa širdimi tikėti tuo, ką daro.
Vasario 16 d. - dviguba šventė: Nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymo ir Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus gimimo diena. Lietuvių tautos kelias į valstybingumą buvo vingiuotas ir duobėtas. XIX a. viduryje, ryžtingai ir supratingai valdydamas vyskupiją vysk. Motiejus Lietuvą paruošė laisvei. „Aušra“ ir „Varpas“ tik pagilino jo idėjas. Pažangi Vyskupo ir kitų dvasininkų veikla buvo viena iš kertinių valstybingumo atkūrimo priežasčių, dvasininkai buvo tarsi šviesuliai, žadinantys tautą, palaikantys jos dvasią. Kad šiandien turime galimybę giedoti Tautišką giesmę ir kalbėti apie Lietuvos valstybę, yra sudėtingų procesų, didžių žmonių - tokių kaip vysk. M. Valančius – ryžto ir tautos valios rezultatas.
Nepraleiskime tuščiai šio gavėnios meto, tokio palankaus atsiversti! Prašykime Mergelės Marijos motiniško užtarimo – Marijos, kuri jai neužtarnautai dovanoto dieviškojo gailestingumo didybės akivaizdoje pirmutinė pripažino savo menkumą (plg. Lk 1, 48) ir pavadino save nuolankia Viešpaties tarnaite (plg. Lk 1, 38).
Vasario 13d. - Dariaus ir Girėno g., Lukšto g. Vasario 19d. - Medvėgalio g., Kalno g., M. Daukšos g., Turgaus g., Aušros g., Šerpaičių k. Vasario 26d. - Ožtakių kaimas, Razmų k., Beržės k., Didysis Palūkstis. Kovo 4d. - Vytauto g., Drobūkščių k., Varnelių k. Kovo 11d. - S. Daukanto g., Ežero g., Kūjainių k., M. Valančiaus g., Telšių g. Kovo 18d. - Gintalų k., Šauklių k., Miežeinių k.
2016m. vasario mėn 7 d. (sekmadienis) buvo renkama Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos ir Varnių šv. Aleksandro parapijos pastoracinė tarybą. Buvo išdalintas 121 balsavimo biuletenis. Suskaičiavus 119 biuletenių galiojančių, 2 biuleteniai buvo negaliojantys.
Visą sausio mėnesį teikėte kandidatus pastoracinei tarybai. Pateikiame galutinį kandidatų sąrašą i šią tarybą. rinkimai vyks ateinančius du sekmadienius Vasario mėn. 7 ir 14 d.d. Norintys prabalsuoti ankščiau kreipkitės į Kleboną. Balsuoti gali tik Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos ir Varnių šv. Aleksandro parapijos nuolatiniai gyventojai.
Prapijos pajamos ir išlaidos per sausio mėnesį.
2016 Gailestingumo metų kalendorius mūsų parapijoje
Gailestingumo metų tema kalbėsimės gavėnios šeštadienio vakarais su dvasininkais ir pasauliečiais. 18.00 val. šv. Mišios šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje (Senojoje Katedroje) Po šv. Mišių Seniūnijos salėje pabendravimas su svečiais.
Bažnyčios archyve esančios Krikštų, Santuokų ir Laidotuvių registracijos knygos.
    2   3   4   5   6