Naujienos

Dėkojame Jums, kad dalyvaujate mūsų Varnių šv. Petro ir Pauliaus parapijos gyvenime. Drįstame pakviesti Jus ir šiais metais prisidėti prie parapijos vykdomų veiklų puoselėjimo įgyvendinimo SKIRIANT IKI 2 PROC. GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO.
Truputėlis statistikos
Krikštu tapę Kristaus Kūno – Bažnyčios – nariais, mes esame Jėzaus raginami uoliai liudyti savo tikėjimą. Todėl per Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapiją mes, šios parapijos Pastoracinės tarybos nariai, dalydamiesi su klebonu visais parapijos rūpesčiais ir atsakomybe, vadovaudamiesi Vatikano II Susirinkimo Dekretu apie pasauliečių apaštalavimą Apostolicam actuositatem, Romos Katalikų Bažnyčios Teisės kanonais bei Telšių vyskupijos Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos Pastoracinės tarybos statutu, norime aktyviai dalyvauti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus misijoje – visoje žemėje skleisti išganingąjį Dievo veikimą. Trokštame skelbti Kristų ne tik Bažnyčioje, bet ir už jos ribų, visus pasaulio reikalus tvarkydami Evangelijos dvasioje.
Pagrindinis tikslas, kurio visa savo veikia siekia pastoracinės tarybos: padėti kunigams formuoti parapijos religinį gyvenimą, įtraukiant kuo daugiau tikinčiųjų į aktyvią veiklą, palaikyti parapijoje brolišką meilę ir sugyvenimą. Siekdama savo veikla apimti visas gyvenimo sritis, pastoracinė taryba organizuoja darbą sekcijose.
Tikslai pastoracinės Tarybos ypač yra šie: - Gyventi bažnytine bendryste ir ją plėtoti taip, kad parapija būtų tikra krikščioniška bendruomene. - Veiksmingai dalyvauti parapijinių veiklų įgyvendinime ir plėtojime, kad būtų pasiekti parapijos tikslai. - Dirbti pilnoje brolystėje, paslaugume ir draugystėje, bei be išankstinių nuostatų ar dalinių interesų. - Įsigilinant išgryninti ir apibrėžti parapijos poreikius, troškimus, limitus bei būtinas intervencijas. - Išstudijuoti ir programuoti konkretų veikimą, pritaikytą laikui ir aplinkybėms, neprasilenkiant su diacezinio Vyskupo direktyvomis diacezijos pastoraciniu planu. - Koordinuoti įvairias parapijos pastoracinio veikimo formas. - Veiksmingai prisidėti, kad tinkamai parengtos programos įgyvendinimas būtų atliktas kruopščiai nustatytu būdu jau pačioje pradžioje ir su visų įsipareigojimu. - Dėmesingai ir objektyviai patikrinti gautus rezultatus ir, jei reikia, pateikti modifikacijas, pataisymus, priedus.
Gruodžio 22d. (Antradienis) Varnių miesto bendruomenės Kūčios. 18.00 val. šv. Mišios. Po šv. Mišių prie miesto eglės gražiu oru (esant lietui seniūnijos salėje) - Kūčios miestelėnų. Dalyvauja, Varnių kultūros centras, folkloro ansamblis "Druja". Gruodžio 24 d. (Ketvirtadienis) Kūčios. 21.00 val. - Bernelių šv. Mišios. Gruodžio 25d. (penktadienis) šv. Kalėdos. 8.00 val. ir 11.30 šv. Mišios Gruodžio 26d. (Šeštadienis) II Kalėdų diena. 9.00 ir 11.30 val. šv. Mišios Gruodžio 27d. (Sekmadienis) Šv. Šeima. 9.00 ir 11.30 val. šv. Mišios. Sumos metu kviečiame sutuoktinius atnaujinti santuokinius pažadus. Po šv. Mišių pabendravimas prie arbatos puodelio.
Mielieji, Tam, ką branginame, visada reikia pastangų ir pasiaukojimo. Džiaugiamės, kad per visą “Caritas” gyvavimo laikotarpį jautėme visokeriopą Jūsų paramą. Tai leido mums jausti, jog” Caritas” yra mūsų visų bendras reikalas, ta vilties žvakė, kuri nugali tamsą. Šiandien nuo Jūsų visokeriopos paramos priklauso itin daug. Užiebdami „Caritas“ žvakelę ant Kūčių stalo, prisiminkime ne tik toli esančius artimuosius, draugus ir kaimynus, bet ir nakvynės namuose besiglaudžiantį benamį, maisto ir drabužių stokojančią daugiavaikę šeimą.
Varnių šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje, Varnių šv. Aleksandro bažnyčioje ekskursijas veda kan. Domas Gatautas, Alma Būdvytienė. Ekskursijos vedamos iš anksto susitarus. Telefonas pasiteirauti 868787987.
Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie! Ir amžinoji šviesa jiems tešviečia! Tegul ilsisi ramybėje.
Canto Fiorito" tęsia savo muzikinę kelionę po Lietuvą ir kviečia visus į trijų edukacinių koncertų ciklą "Vytauto Didžiojo laikų muzika". Koncertams parinktos ...istorinės vietos, turinčios tiesioginių sąsajų su Didžiojo kunigaikščio gyvenimu ir veikla. Klausytojai išgirs Lietuvoje iki šiol niekada neatliktus (!) viduramžių kūrinius, sukurtus Vytauto Didžiojo valdymo laikais (1392 - 1429).
Foto iš tarptautinis senosios muzikos ir edukacijos projekto "Vazų dvaro palikimas: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės muzikos paveldas"
Spalio 12 d. (pirmadienis) 10.00 val kviečiame paaukoti daržovių ir vaisių Telšių kunigų seminarijai. Tą dieną laukiame daržovių klebonijos kieme, kur jas sukrausime į sunkvežimį ir nuvešime į seminariją. Seminarijos vadovybė ir klierikai kiekvieną pirmadienį meldžiasi šv. Mišiose už geradarius.
Tartpautinis senosios muzikos ir edukacijos projektas Vazų dvaro palikimas: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės muzikos paveldas
2015-09-01 Su Rugsėjo 1!
Nuoširdžia malda kartu prašykime, kad Šventoji Dvasia gyvenanti mumyse padėtų būti atviriems Dievo užmojams mūsų gyvenime, kad padėtų nugalėti mūsų polinkį remtis vien savo išmintimi, kuri trukdo Dievo veikimui mūsų širdyse.
2015-08-30 Skelbimai
XXII sekmadienio skelbimai
Artėja mokslo metų pradžia. Kviečiame visus melstis už dėstytojus, mokytojus, studentus ir moksleivius! Ta proga rugpjūčio 30d. (Sekmadienis) 11.30 val kviečiame visus į šv. Mišias už bemokančius ir besimokančius. Po šv. Mišių bus specialus palaiminimas dėstytojams, mokytojams, studentams ir moksleiviams. Tepadeda mums Dievas!
2015.08.30 (sekmadienis) 11.30 val. parapija kartu su VĮ "Telšių regiono keliai" atstovais dalyvauja projekte Saugokime vieni kitus kelyje". Renginio metu bus dalijami atšvaitai!!!
    2   3   4   5   6