Naujienos

Su Dievo ir gerų žmonių pagalba tikimės įgyvendinti jau parengtus projektus ir rašyti naujus.
Koncertuos Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos Dainavimo katedros profesorės Sabina Martinaitytė ir Audronė Eitmanavičiūtė, 4 kurso bakalauro studentė tarptautinių konkursų Grand Prix laimėtoja Monika Pleškytė.
šį sekmadienį, lapkričio 19 d., pirmą kartą minime Pasaulinę vargstančiųjų dieną, kurios įvedimą popiežius Pranciškus paskelbė užbaigdamas Gailestingumo jubiliejų. Atjauta ir apsisprendimas padėti artimui negali apsiriboti vien jubiliejiniais metais, todėl ši diena nuolat skatins krikščionių bendruomenes visame pasaulyje tapti vis aiškesniu ir konkretesniu ženklu, rodančiu Kristaus meilę labiausiai vargstantiems.
Popiežius Pranciškus Žinia pirmajai Pasaulinei vargšų dienai 33 eilinis sekmadienis 2017 m. lapkričio 19 d. Mylėkime ne žodžiu, bet darbu
laiptai į dangų. Foto iš http://www.partecipiamo.it/morte/morte.htm
2017 metais mūsų mirusieji.
Foto: https://it.depositphotos.com/142828521/stock-illustration-jesus-christ-son-of-god.html
Artėjant šv. Kalėdų šventėms pradedame kalėdojimą – parapijos lankymą. Parapijiečius, norinčius, kad kunigas palaimintų Jus ir Jūsų namus, aplankytų sergančiuosius ar senyvo amžiaus žmones, už juos pasimelstų, kviečiame pakalbinti kaimynus priimti parapijos kleboną.
Bažnyčia neprieštarauja palaikų kremavimui, bet neleidžia pelenų laikyti namuose arba jų išbarstyti gamtoje, sakoma antradienį Vatikane pristatytoje Tikėjimo mokymo kongregacijos instrukcijoje „Ad resurgendum cum Christo“. Antradienio rytą vykusioje spaudos konferencijoje savo parengtą dokumentą pristatė Tikėjimo mokymo kongregacijos vadovai – prefektas kard. Gerhardas Mülleris ir jo bendradarbiai.
VĖLINIŲ AŠTUONDIENIO PAMALDŲ TVARKA UŽ MIRUSIUOSIUS (lapkričio 1-8 d.) Vėlinių aštuondienį Šv. Mišios bus aukojamos Jūsų prašyta intencija už mirusiuosius. Vėlinių aštuondienio metu bus skaitomi mirusiųjų vardai su malda prieš Šv. Mišias. LAPKRIČIO 1 d. (trečiadienį) - VISŲ ŠVENTŲJŲ DIENĄ 9.00 val. šv. Mišios. (Varnių šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje) 11.30 val. šv. Mišios. (Varnių šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje) 16.00 val. šv. Mišios už mirusius. Po šv. Mišių gedulinė procesija kapinėse. Šventinsime naujai pastatytą kryžių (Senosios Varnių miesto kapinės)
Norinčius ruoštis Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams kviečiame registruotis parapijos klebonijoje. Registracija vyksta iki rugsėjo 24 dienos.
Ilgai ruošėmės ir planavome kaip prasmingiau, iškilmingiau paminėti Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejų. Kad viskas, kas suplanuota būtų išpildyta prireikė daugelio žmonių ir organizacijų pagalbos. Tad norių padėkoti visiems, kurie prisidėjo, kad renginys būtų sklandus ir saugus.
Sutvirtinimo sakramentą gali priimti ir privalo gauti kiekvienas pakrikštytas ir dar nesutvirtintas asmuo Sutvirtinimo dieną esantis ne jaunesnis kaip 15 metų amžiaus.
INFORMACIJA TĖVAMS dėl registracijos Pirmai Komunijai Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams (Pirmajai Komunijai) nuo 8 metų vaikai ruošiami vienerius mokslo metus (spalio - birželio mėn.).
Kun. S. Janeliūnas ir Senųjų Varnių (Šv. Aleksandro) bažnyčiai nulietas varpas. Fotografas Fišeli
Medininkų vyskupijos, kuri ilgainiui tapo Žemaičių vyskupija, steigimo metais Varniuose jau stovėjo parapinė bažnyčia. Ji buvo pastatyta Vytauto Didžiojo rūpesčiu, pašventinta ir pavadinta šv. Aleksandro vardu, toks buvo kunigaikščio Vytauto Didžiojo krikščioniškasis vardas. Per prabėgusius 600 metų toje pat vietoje ši bažnyčia yra ketvirta. Dabartinė pastatyta 1779 m. - vėlyvojo Lietuvos baroko ir medinės liaudies architektūros pavyzdys. Po antrojo pasaulinio karo sovietų okupacinės valdžios ji buvo uždaryta ir barbariškai suniokota. Atgavus Nepriklausomybę sugrąžinta tikintiesiems ir restauruota.
Šiais, Garbingojo Dievo tarno Teofiliaus Matulionio metais, Telšių vyskupijoje vyksta pasirengimas didžiajam ir labai svarbiam įvykiui – Žemaičių vyskupystės įkūrimo 600 metų jubiliejui ir Telšių vyskupijos penktajam Eucharistinio kongresui. Jis bus švenčiamas rugpjūčio 19 – 20 dienomis Varniuose.
Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejus yra mums puiki proga prisiminti ir didžiuotis garbingais mūsų tautos įvykiais. Su krikšto pradžia Žemaitijoje Geroji Naujiena žengė į žmonių širdis. Čia ėmė telktis krikščioniška bendruomenė, kuri tapo pakankamai gausi, kad būtų įkurta atskira vyskupystė.
1417 m. Konstancos Visuotinio Bažnyčios susirinkimo įgalioti Vilniaus vyskupas ir Lvovo arkivyskupas atvyko į Žemaitiją, įsteigė Žemaičių vyskupystę su centru Medininkuose (dabar – Varniai) ir konsekravo pirmąjį Žemaičių vyskupą Motiejų. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto rūpesčiu Varniuose buvo pastatyta Šv. Aleksandro bažnyčia, įkurtas Žemaičių vyskupystės centras, pamažu plėtėsi parapijų tinklas.
Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejaus renginių schema 2017m. rugpjūčio 19-20d
Žemaičių vyskupijos 600 metų jubiliejui paminėti 2017 m. rugpjūčio 19 – 20 d. Švč. Sakramento Adoracija
Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ eina Telšių Bažnyčios ganytojo pareigas nuo 2002 metų. Jis eis ordinaro pareigas iki kol popiežius patenkins jo prašymą pasitraukti. Tai įvykus koadjutorius automatiškai tampa ordinaru.
Norime su Jumis visais pasidalinti džiaugsmu, kad Šventasis Tėvas Popiežius Pranciškus paskyrė man ir Telšių vyskupijai pagalbininką vyskupą koadjutorių J.E. vyskupą Kęstutį Kėvalą. Melskimės visi už naująjį Telšių vyskupą koadjutorių, dėkokime Dievui už šią Jo dovaną. Priimkime vyskupą Kęstutį su meile ir nuoširdžiai melskime jam Dievo palaimos Telšių vyskupo koadjutoriaus tarnystėje.
    1   2   3   4   5