2018-09-06

PASIRUOŠIMAS SAKRAMENTAMS 2018-2019 metais

Katalikų Bažnyčia siekia, kad jos nariai gyventų artimoje bendrystėje su Kristumi ir sąmoningai suvoktų savo krikščioniškąjį pašaukimą. Todėl ji stengtasi kuo suprantamesnėmis formomis suteikti krikščioniškojo gyvenimo pagrindus. Bendrus tikėjimo principus vaikams perteikia mokykloje vedamos tikybos pamokos, tuo tarpu užsiėmimų parapijoje tikslas - pasiruošti sąmoningo praktikuojančio kataliko gyvenimui.

Mūsų bažnyčioje pasirengimas sakramentams prasidės rugsėjo 9 d. Katechezės užsiėmimai vyks kartą per savaitę.

Kadangi joks pasiruošimas sakramentams neįsivaizduojamas be sekmadieninio dalyvavimo Šv. Mišiose, prašome, kad pasirengimo laikotarpiu Jūsų sūnus/dukra dalyvautų sekmadienio Mišiose. Ta pačia proga kviečiame ir Jus pašvęsti savo brangią sekmadienio valandėlę dalyvavimui kartu Šv. Mišiose. Jūsų pavyzdys ir buvimas kartu yra labai svarbus.

Pirmajai Komunijai ruošiami vaikai lankantys 3 klasę ir vyresni.

Sutvirtinimo sakramentui ruošiami jaunuoliai turintys 14m. ir vyresni.

Suaugusiųjų (nuo 16 metų) įkrikščioninimo (katechumenato) programa skirta nekrikštytiems suaugusiesiems; pakrikštytiems suaugusiesiems nepriėmusiems Sutvirtinimo ar Eucharistijos sakramentų.

Registracija prasideda rugpjūčio 15 d. baigiasi rugsėjo 9 d.

Registracija vyksta zakristijoje, klebonijoje arba pas tikybos mokytoją Lijaną.

Reikalingi dokumentai registracijai: užpildyta registracijos anketa (ją gausite zakristijoje arba pas tikybos mokytoja), krikšto pažymos kopija, Pirmosios Komunijos pažymos kopija.

Maloniai prašome Jūsų prisidėti 25 €* įnašu (metodinių medžiagų, komunalinių paslaugų ir kitoms išlaidoms padengti). Aukos renkamos registracijos metu.

Pirmasis susitikimas su tėveliais ir vaikais prasidės Šv. Mišiomis rugsėjo 9 d. 12 val. Po jų parapijos klebonas suteiks informaciją ir atsakys į klausimus (dalyvavimas privalomas).

Gerbiami tėveliai, kviečiame atsakingai vykdyti savo katalikiškas pareigas ir vaiko Krikšto sakramento metu prisiimtus pažadus: rūpintis vaiko religiniu ugdymu.

* nesant galimybių auka nėra privaloma

Varnių parapijos informacija