Naujienos

INFORMACIJA TĖVAMS dėl registracijos Pirmai Komunijai Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams (Pirmajai Komunijai) nuo 8 metų vaikai ruošiami vienerius mokslo metus (spalio - birželio mėn.).
Kun. S. Janeliūnas ir Senųjų Varnių (Šv. Aleksandro) bažnyčiai nulietas varpas. Fotografas Fišeli
Medininkų vyskupijos, kuri ilgainiui tapo Žemaičių vyskupija, steigimo metais Varniuose jau stovėjo parapinė bažnyčia. Ji buvo pastatyta Vytauto Didžiojo rūpesčiu, pašventinta ir pavadinta šv. Aleksandro vardu, toks buvo kunigaikščio Vytauto Didžiojo krikščioniškasis vardas. Per prabėgusius 600 metų toje pat vietoje ši bažnyčia yra ketvirta. Dabartinė pastatyta 1779 m. - vėlyvojo Lietuvos baroko ir medinės liaudies architektūros pavyzdys. Po antrojo pasaulinio karo sovietų okupacinės valdžios ji buvo uždaryta ir barbariškai suniokota. Atgavus Nepriklausomybę sugrąžinta tikintiesiems ir restauruota.
Šiais, Garbingojo Dievo tarno Teofiliaus Matulionio metais, Telšių vyskupijoje vyksta pasirengimas didžiajam ir labai svarbiam įvykiui – Žemaičių vyskupystės įkūrimo 600 metų jubiliejui ir Telšių vyskupijos penktajam Eucharistinio kongresui. Jis bus švenčiamas rugpjūčio 19 – 20 dienomis Varniuose.
Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejus yra mums puiki proga prisiminti ir didžiuotis garbingais mūsų tautos įvykiais. Su krikšto pradžia Žemaitijoje Geroji Naujiena žengė į žmonių širdis. Čia ėmė telktis krikščioniška bendruomenė, kuri tapo pakankamai gausi, kad būtų įkurta atskira vyskupystė.
1417 m. Konstancos Visuotinio Bažnyčios susirinkimo įgalioti Vilniaus vyskupas ir Lvovo arkivyskupas atvyko į Žemaitiją, įsteigė Žemaičių vyskupystę su centru Medininkuose (dabar – Varniai) ir konsekravo pirmąjį Žemaičių vyskupą Motiejų. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto rūpesčiu Varniuose buvo pastatyta Šv. Aleksandro bažnyčia, įkurtas Žemaičių vyskupystės centras, pamažu plėtėsi parapijų tinklas.
Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejaus renginių schema 2017m. rugpjūčio 19-20d
Žemaičių vyskupijos 600 metų jubiliejui paminėti 2017 m. rugpjūčio 19 – 20 d. Švč. Sakramento Adoracija
Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ eina Telšių Bažnyčios ganytojo pareigas nuo 2002 metų. Jis eis ordinaro pareigas iki kol popiežius patenkins jo prašymą pasitraukti. Tai įvykus koadjutorius automatiškai tampa ordinaru.
Norime su Jumis visais pasidalinti džiaugsmu, kad Šventasis Tėvas Popiežius Pranciškus paskyrė man ir Telšių vyskupijai pagalbininką vyskupą koadjutorių J.E. vyskupą Kęstutį Kėvalą. Melskimės visi už naująjį Telšių vyskupą koadjutorių, dėkokime Dievui už šią Jo dovaną. Priimkime vyskupą Kęstutį su meile ir nuoširdžiai melskime jam Dievo palaimos Telšių vyskupo koadjutoriaus tarnystėje.
Te kiekvienos Velykų šventės mus skatina krikščioniškai veikti šių dienų pasaulį! Veikti visur, kur tik mes, krikščionys, gyvename ar kur nuvykstame. Visur laikykimės tos mūsų katekizmuose įrašytos, čia, žemėje, visiems mums galimos įvykdyti gerų darbų programos: „Nemokantį pamokyti, klystančiam paaiškinti, piktą darantį taktiškai, ne isteriškai sudrausti“. Šios taisyklės laikykimės spręsdami tarpasmenines, tarppartines ir net tarpvalstybines problemas. Šiuose ginčuose ramiai, kultūringai krikščioniškai „diskutuokime“, kitaip mąstančiųjų neįžeidinėkime ir neužmirškime maldos už savo ideologinius oponentus, kad tiek mes, tiek jie neperžengtų kultūringo, krikščioniško dialogo ribų.
,,Kristus prisikėlė! Tikrai prisikėlė!‘‘ – šiandien tariame kartu su pirmųjų amžių krikščionimis. Šiuo savo meilės aktu Viešpats Jėzus Kristus parodo mums, kad gyvenime svarbiausia meilė! Tik ji yra stipresnė už mirtį ir ją nugali! Todėl šis istorijos įvykis mums tampa išganymo bei vilties ženklu ir laidu į naują gyvenimą taikoje ir meilėje su Dievu bei artimu.
Popiežius Pranciškus įgaliojo Šventųjų skelbimo kongregaciją paskelbti dekretą, pripažįstantį arkivyskupo T. Matulionio kankinystę ir taip atveriantį kelią jo paskelbimui palaimintuoju. Kaišiadorių vyskupas J. Ivanauskas: „Tai yra Dievo gailestingumo dovana mūsų kraštui, Bažnyčiai, visiems žmonėms, nes šventieji yra su mumis, Dievo artumoje ir kartu su mumis išlieka per visą Bažnyčios istoriją.“
BALANDŽIO 13 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS 18.00 val. Paskutinės Vakarienės šv. Mišios: BALANDŽIO 14 d. DIDYSIS PENKTADIENIS Kristaus kančios ir mirties diena, Kryžiaus pagerbimo pamaldos 18.30 val. Kryžiaus kelias Varnių miesto gatvėmis. Pradžia nuo šv. Aleksandro bažnyčios.
Gražiosios šv. Kazimiero puoselėtos dorybės. Viena didžiausių jo dorybių-pamaldumas. Melstis išmoko nuo pat mažens: „...malda man yra malonesnė už žaidimus ir kitus pasismaginimus."Kita šv. Kazimiero dorybė – skaistumas. Skaistumas buvo jo dorybių karalaitė. Manoma, kad pirmą kartą amžinos skaistybės įžadą karalaitis davė būdamas 12 metų, Krokuvą ištikus marui: „Dėl savo brolių pažadu Tau, Dieve, amžiną skaistybę...“ Kitos šv Kazimiero dorybės: išmintis, sąžiningumas, meilė vargšams, dosnumas. Pavargėliai jį vadino geradėju, našlės- globėju, našlaičiai- tėvu.
Melskimės. Visagali Gailestingasis Dieve, ištikimam savo tarnui Mykolui suteikęs nepaprastą meilę Nukryžiuotajam Kristui ir įkvėpęs nuoširdų tarnavimą Dieviškajai liturgijai, leisk mums jo pavyzdžio paskatintiems malda, nuolankumu ir kuklumu siekti šventumo. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.
Ketvirtąjį gavėnios sekmadienį Varnių parapijiečiai pasitiko vėl nauju pokalbiu: šį šeštadienį dvasios tėvas Saulius drauge su kan. klebonu Domu po įspūdingo, įkvepiančio pamokslo iš Katedros visus maldininkus pakvietė į seniūnijos salę pasiklausyti paskaitos apie palaimintąjį Mykolą Giedraitį.
Varnių Šv Apaštalų Petro Pauliaus parapijoje toliau tęsiasi gavėnios pokalbiai. Praėjusį šeštadienį, po Šv. Mišių, į seniūnijos salę susirinkusius tikinčiuosius originaliomis įžvalgomis sudomino jau iš praėjusių metų pažįstamas Tomas Viluckas, iš esmės aptaręs įdomias šventųjų ir šventumo temas.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais parėmusiems parapijos iniciatyvas, veiklas Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje Drįstame pakviesti Jus ir šiais metais prisidėti prie minėtų veiklų SKIRIANT IKI 2 PROC. GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO.
„Pats tik Viešpats Dievas težino, kiek katalikų šventais paliko. Bažnyčia šv. skaito pačių mūčelninkų kelis kartus tūkstantį tūkstančių ir nemaž kitų ištikimų tarnų Viešpaties. Todėl, jei kas norėtų bent vardus visų šventųjų surašyti, dideles prirašytų knygas. Ką aš žinodamas, apsakymą darbų gaujos tarnų Dievo palikau kitiems už mane stipresniems, o pats surašiau žyvatus tų tiktai šventųjų, kurių vardais mūsų krašto žmonės užvis geba vadintis. Už tikro gražu bus ne vienam žinoti, kuomi buvo jo užtarytojas, arba patronas, ką gero padarė ir kaip elgdamos šventu tapo..." Motiejus Volončevskis Vyskupas
Pradedame Gavėnios, t.y. apmąstymų, susikaupimo, atgailos ir pasitaisymo laiką. Šiuo Gavėnios laiku noriu Jus pakviesti apmąstyti savo santykį su Jūsų parapijose tarnaujančiais kunigais ir parapijine bendruomene, t.y., kiekvienu arti Jūsų esančiu tikinčiu žmogumi.
    1   2   3   4   5