2017-04-10

Garbingasis Teofilius Matulionis

Paskutinį Gavėnios šeštadienį Varnių šv. Petro ir Pauliaus bažnyčioje šv. Mišias aukojo Telšių kunigų seminarijos dvasios tėvas kunigas S. Tomošaitis. Po šv. Mišių, kaip jau įprasta, parapijiečiai vėl rinkosi į seniūnijos salę, kur seserys vienuolės iš Kaišiadorių vyskupijos kalbėjo apie būsimąjį Lietuvos palaimintąjį T. Matulionį - Lietuvos arkivyskupą, ganytoją, kankinį ir laimėtoją. Galime pagrįstai didžiuotis, kad greta J. Matulaičio, kuris palaimintuoju buvo paskelbtas prieš 30 metų (1987 m.), Lietuva užaugino ir kitą Dievo tarną Teofilių - Katalikų bažnyčios kunigą, nepaprastai šiltą ir plačios širdies žmogų. Seserys iš Kernavės išsamiai apžvelgė sudėtingą T. Matulionio likimą bei jo asmenybę.

T. Matulionis gimė 1873 m. birželio 22 d. Alantos apylinkėje, Kudoriškio vienkiemyje. Užaugo gausioje (10 vaikų) šeimoje. Pakrikštytas Alantos bažnyčioje. (Alantos kapinėse palaidota jo motina, tėvas – Dusetose.) Teofilius mokėsi Daugpilio gimnazijoje, po to įstojo į Petrapilio kunigų seminariją, kurią baigė 1900 m. Čia aukojo pirmąsias savo mišias. Vėliau buvo paskirtas vikaru Latvijoje, Varsklianų parapijoje, ėjo Bikavos klebono pareigas. Jis pakeitė parapijos vaizdą, kovojo su alkoholizmu, traukė žmones savo paprastumu, tikintieji net netilpdavo bažnyčioje.  Tačiau 1909 m. už stačiatikės motinos silpno kūdikio pakrikštijimą buvo atleistas iš klebono pareigų ir perkeltas į Petrapilį. Po Spalio revoliucijos Rusijoje bažnyčios buvo uždarinėjamos, kunigai kaltinami kontrrevoliucine veikla. T. Matulionis 3 metams ištremiamas į Sokolnikų pataisos darbų stovyklą. 1929 m. pagal slaptą Pijaus XII misiją konsekruojamas vyskupu. 1930 m. jis vėl gauna bausmę, dabar 10 metų į Solovkų lagerius, kur po darbo dienos aukojo šv. Mišias, bendravo su žmonėmis.

Grįžęs į Kaišiadorių vyskupiją, T. Matulionis nuvyko į Romą padėkoti  Pijui XII, gavo jo palaiminimą. Lankėsi Egipte, Šventojoje Žemėje,  kur jo rūpesčiu vienoje bažnyčioje ir lietuviškai buvo iškalta „Tėve mūsų...“ malda. 1936 m. apsistojo Kaune, buvo šv. Mikalojaus bažnyčios klebonas, lankėsi Telšių kunigų seminarijoje, bendravo su vyskupu V. Borisevičiumi.1 942 m. po vyskupo J. Kuktos mirties T. Matulionis tapo Kaišiadorių vyskupu. Valdžia siūlė populiariam vyskupui kviesti partizanus nutraukti kovą, legalizuoti „banditus“. T. Matulioniui nesutikus, 1946 m. jis vėl suimtas ir 9 mėnesius buvo išlaikytas KGB rūsyje Lukiškių kalėjime. Vėliau be teismo paskirti 7 metai Oršoje, Vladimire, Mordovijoje. Į Lietuvą grįžo 1956 m. ir apsistojo Birštone.

 Šeduva (nuo 1958 m.) - paskutinė vyskupo tremties vieta, kur jam buvo suteiktos labai prastos gyvenimo sąlygos, neleista laikyti šv. Mišių, nuolat vyko kratos. (Dabar ten parapijos namai). Šeduva – palaimintojo gimimo dangui vieta, kur T. Matulionis ir mirė 1962 m. rugpjūčio 20 d. Šventoriuje palaidotas jo bendražygis kunigas A. Pranskietis, išgyvenęs 100 metų. T. Matulionio palaikai pervežti į Kaišiadorių katedros kriptą. Ten palaidotas ir vyskupas J. Kukta.

Dievas duoda kiekvienai epochai asmenybių - švyturių. Dievo tarnas arkivyskupas T. Matulionis, XX a. tiesos skelbėjas ir liudytojas, yra lietuvių tautos ir visuotinės Bažnyčios moralinis švyturys. Būdamas tremtyje, laiške džiaugėsi Dievu: „Koks geras yra Viešpats: savuosius suranda miškuose, tundroje, vidurnaktį. Gerai sutvarkė Apvaizda, kad mus, kunigus, atsiuntė ten ,kur tikintieji. Kur avys, ten ir ganytojai“. Vyskupas stengėsi, kad žmonės tikėtų sąmoningai, labai brangino sakramentus, ypač Krikšto sakramentą, gaivino religinį supratimą, nepritarė blogiui, į kiekvieną žvelgė Kristaus žvilgsniu, neturėjo priešų, nejautė pykčio net kalėjimų tardytojams.

Popiežius Pranciškus įgaliojo Šventųjų skelbimo kongregaciją paskelbti dekretą, pripažįstantį arkivyskupo T. Matulionio kankinystę ir taip atveriantį kelią jo paskelbimui palaimintuoju. Kaišiadorių vyskupas J. Ivanauskas: „Tai yra Dievo gailestingumo dovana mūsų kraštui, Bažnyčiai, visiems žmonėms, nes šventieji yra su mumis, Dievo artumoje ir kartu su mumis išlieka per visą Bažnyčios istoriją.“

P.S. Garbingojo T. Matulionio Beatifikacijos iškilmės vyks 2017 m. birželio 25 d. Vilniuje.

Romualda Poškutė