2017-08-01

Telšių vyskupijos vyskupo koadjutoriaus Kęstučio Kėvalo žodis tikintiesiems


Brangieji,

Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejus yra mums puiki proga prisiminti ir didžiuotis garbingais mūsų tautos įvykiais. Su krikšto pradžia Žemaitijoje Geroji Naujiena žengė į žmonių širdis. Čia ėmė telktis krikščioniška bendruomenė, kuri tapo pakankamai gausi, kad būtų įkurta atskira vyskupystė.

Kitaip ją galime pavadinti organizuota tikinčiųjų šeima su jos vadovu ir ganytoju vyskupu. Tai svarbi data ne tik krikščioniško tikėjimo istorijai Lietuvoje, bet ir Europai. Žemaitija įsiliejo į Europos kraštų bendrystę ir vakarietiškos kultūros tradiciją. Galime drąsiai sakyti, kad su vyskupystės įsteigimu jau tada buvo dėtas tvirtas žingsnis į Europos tautų šeimą, kurią šiandien vadiname Europos Sąjunga. Tad šiuo Žemaičių vyskupystės jubiliejumi prisimename ir krikščioniško tikėjimo, ir mūsų krašto vakarietiškos kultūros šaknis. Turime didžiuotis, kad mūsų protėviai Žemaitijoje apsvarstę krikščioniško tikėjimo esmę siekė, kad ir jo priėmimas būtų laisvas ir sąmoningas. Prieš 600 metų Žemaičių pateiktas prašymas Bažnyčios visuotiniame susirinkime Konstancoje aiškiai paliudijo apie laisvą tautų apsisprendimo teisę ir tarptautinių sutarčių sampratos stiprėjimą. Taip drąsūs Žemaičių krašto atstovai prisidėjo prie vakarietiškų vertybių stiprinimo Europoje.

Šis jubiliejus tebūna mums proga pamąstyti krikščioniško tikėjimo, bendrystės ir vienybės prasmę. Vyskupystės įsteigimas siekė šių tikslų. Jų pagrindas yra Kristaus Evangelija, kurios tikslas visais laikais ir visose aplinkybėse siekti gilios vienybės tarp žmonių gerbiant savo artimą, savo tautietį, gerbiant kitus kraštus ir jų žmones. Tebūna šis iškilus minėjimas mums priminimas, kad išsaugoti savo kraštą ir savo kultūrą reikalinga dovanoti pastangas meilei ir bendrystei kurti. Mūsų protėviai ieškoję šios vienybės ir pateikdami savo prašymą Konstancos susirinkime šiandien mus įpareigoja stiprios bendrystės siekti mūsų šeimose, mūsų tėvynėje ir mūsų Europoje.

Su didžiu Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejumi!

+Kęstutis Kėvalas.
Telšių vyskupijos vyskupas koadjutorius