2017-12-20

Projektų lietus Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijoje

Šiuo metu Varnių šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapija vykdo net kelis projektus vienukart. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos tikybos kabinete jau sumontuota interaktyvi lenta su projektoriumi ir kompiuteriu. Ta labai palengvina darbą tikybos mokytojai, kuri siekia vaikams, lankantiems tikybos pamokas, pamokų medžiagą pateikti inovatyviai, virtualiai pakeliauti po šventas vietas. Gimnazijos direktorė taip pat džiaugiasi šiuo įgyvendintu projektu, nes Gimnazija lėšas gauna iš Telšių r. savivaldybės tik bendroms pataploms remontuoti, o naujoviška įranga mokykla turi rūpintis įsigyti pati. Lėšas projektui vykdyti Parapija gavo iš Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos fondo.

Telšių r. savivaldybė skyrė lėšas kitam Parapijos inicijuotam projektui. Tai „Laisvės paminklo“ atstatymas Valančiaus darželyje. Paminklas čia buvo pastatytas minint Lietuvos Nepriklausomybės 10-tį. Šis projektas skiriamas Lietuvos Nepriklausomybės 100-čiui, kurį tauta minės kitąmet. Už projektines lėšas architektas profesorius A. Žebrauskas padarė net keletą atstatomo paminklo variantų ir išplėstiniame parapijos Pastoracinės tarybos, miesto įstaigų vadovų ar atstovų ir seniūnaičių posėdyje buvo apsispręsta, kokį paminklą varniškiai statys. Visa paminklo pastatymo sąmata siekia 15 000 eurų. Tad kitąmet laukia didelis darbas-rašyti projektus, siekiant pritraukti lėšų paminklo pastatymui, ar bandyti rinkti lėšas, kaip tai padarė varniškiai prieš 90 m. su tuometiniu Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus klebonu Antanu Juozapavičiumi priešaky.

Vėl gi projekto pagalba nuo gruodžio 1 d. Parapijos salėje veikia vaikų dienos centras „Valančiaus pastogėje“. Kad toks Centras atsirastų Varniuose iniciatyvos ėmėsi parapijos klebonas kan. Domas Gatautas. Centras veikia 13-18 val. Jį lankantys vaikai yra pamaitinami, čia jie prižiūrimi auklėtojos ruošia namų darbus, žaidžia įvairius žaidimus, mokosi giedoti ir dainuoti, dalyvauja įvairiuose renginiuose. Ačiū parapijiečių Almos ir Fortunato Barauskių šeimai, kuri padovanojo pianiną, kad vaikai galėtų lavinti savo gebėjimus. Nors iš Telšių r. savivaldybės lėšų gauta tik šiam mėnesiui, yra parengtas naujas projektas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir tikimasi gauti lėšų Centro veiklai 2018 m.

Vokietijos katalikų bažnyčios Rytų Europos paramos organizacijai „Renovabis“ parapija parengė projektą, prašydama paremti parapijos siekį įsigyti mikroautubusą, kuriuo būtų galima atokiau gyvenančius ir neturinčius galimybės atvykti į bažnyčią sekmadieniais ar švenčių dienoms parapijiečius atvežti į pamaldas ir parvežti atgalios. Taip pat vaikų dienos centrą lankančius vaikus išvežti į renginius, ekskursijas, edukacinius užsiėmimus. Juolab, kad Vyriausybė nusprendė, kad kitąmet ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikai muziejus lankys nemokamai.

Jungtinėse Amerikos valstijose įsikūrusiam Tautos fondui yra parengtas ir išsiųstas prijektas, prašant paramos vaikų dienos centro lankytojus, pasibaigus mokslo metams išvežti į kelių dienų ekskursiją po rytinę Lietuva, susipažinti su to krašto įžymybėmis, istorija ir gamta. Parapijos klebonas tikisi, kad ir šis projektas bus finansuotas ir vaikai galės pasidžiaugti turininga išvyka.

Bet didžiausias užmojis, kokio ėmėsi parapijos klebonas kan. D. Gatautas tai Parapijos daugiafunkcinio centro įkūrimas. Parašytas projektas Amerikos vyskupų konferencijos pagalbos Rytų Europos bažnyčioms fondui. Tikimasi gauti paramą ir renovuoti parapijai priklausantį pastatą M. Valančiaus g. 6a, įrengti patogią ir erdvią Parapijos salę, vaikų dienos centrą, o renovavus kitas parapijai priklausančias patalpas - dabartinį klebonijos pastatą, jame įrengti svečių namus, kad  į Varnius atvykstantys lietuvių ir užsienio turistai, rastų vietą kur pernakvoti ir su istorine vieta susipažinti išsamiai ir neskubant.

Su Dievo ir gerų žmonių pagalba tikimės įgyvendinti jau parengtus projektus ir rašyti naujus.

Varnių šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos informacija