Ateitininkai

2004 metais Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijoje pradėjo burtis ateitininkų kuopa. Atvykę Telšių ateitininkai ir jų globėjos Loreta ir Jurgita Raudytės papasakojo apie ateitininkų organizaciją, kuopos veiklą, renginius ir linksmybes, giedojo ir mokė giesmių. Keletas mokinių susižavėjo šią veikla ir patys pradėjo burtis veiklai. Nuo 2005 metų ateitininkus ėmė globoti tikybos mokytoja Lijana Norvaišienė. Kuopa pradėjo dalyvauti Telšių vyskupijos ateitininkų renginiuose, o 2007-09-12 oficialiai įregistruota ateitininkų federacijoje, pasirinkusi vyskupo Motiejaus Valančiaus vardą.

Varnių vyskupo Motiejaus Valančiaus kuopoje kasmet veiklai susirenka 20-25 vaikai ir jaunimas 3-8 klasių ir 1-4 gimnazijos klasių, tai JAS (jaunųjų ateitininkų sąjungos) ir MAS (moksleivių ateitininkų sąjungos) nariai. Kuopoje dalyvauja ateitininkai kandidatai ir ateitininkai, davę įžodį ir pasipuošę ateitininkų ženkliuku ir juostele, skiriamaisiais ateitininkų ženklais. Įžodis tai ne įžadai. Šventųjų Mišių metu duodant įžodį viešai Kryžiaus ir ateitininkų vėliavos akivaizdoje pasižadama sekti Kristų, dirbti ir aukotis Dievui ir Tėvynei ir uoliai eiti ateitininko pareigas. Sakomas ateitininkų Credo, giedamas himnas. Tapimas ateitininku neužkerta kelio į šeimą ar į kitokias pašaukimo formas.

Šiuo metu kuopoje yra penki MAS sąjungos nariai ir trys JAS sąjungos nariai. Kiti kuopos nariai yra ateitininkai kandidatai. Kuopos veikla apima veiklą kuopoje, gimnazijoje, parapijoje, vyskupijoje ir Lietuvoje. Pagrindinis tradicinis renginiai gimnazijoje yra advento rytmetys, kuris supažindina visą gimnazijos bendruomenę su naujais liturginiais metais, padeda nurimus laukti Šv. Kalėdų stebuklo. Šiuos, Pašvęstojo gyvenimo liturginius metus pradėjo kartu su broliais Gediminu ir Pauliumi iš Pakutuvėnų. Dažnai ateitininkai vyksta rugsėjo mėnesį į Šiluvos atlaidų jaunimo dieną ir dalyvauja parapijos Švč. Mergelės Marijos gimimo atlaiduose, žydų genocido paminėjimo mišiose, lanko žydų kapines. Dalyvauja Telšių vyskupijos Atsinaujinimo savaitgalyje prasidedant adventui, Jaunimo dienoje Žemaičių Kalvarijoje liepos mėn. pirmąjį šeštadienį. Gausiai varniškiai dalyvauja Telšių vyskupijos ateitininkų renginiuose, kurių nemažai per metus: konferencijos, rekolekcijos, vasaros stovyklos, moksleivių ateitininkų akademijos, susitikimai ir kiti renginiai. Ateitininkai kartu su gimnazijos ir parapijos bendruomene dalyvauja liturginėse ir valstybinėse šventėse ir parapijos atlaiduose: Švč. M. Marijos gimimo, Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo, Šv. Petro ir Pauliaus, Šv. Roko. Jau antrus metus padėjo ruošti bendras katalikiškas konferencijas su VšĮ Telšių V. Borisevičiaus gimnazija, paruošė programėlę ir patys buvo vedančiaisiais. Keliavo žiūrėti filmo, skirto sausio 13-ajai “Mes dar dainuosim” Šiauliuose, Jaunimo susitikimų dieną Kaune, palydėjo Lietuvos Jaunimo dienų kryžių ir ruošiasi dalyvauti Lietuvos Jaunimo dienose Alytuje birželio mėn. Pirmus metus, kuopos pirmininkės Godos iniciatyva, pradėjo ateitininkai giedoti ir šventose mišiose ir labia džiaugiasi tapę labiau matomi ir reikalingi bendruomenėje.

Sakoma, kas kartu meldžiasi, kartu ir išlieka. Tikimės, kad kartu melsdamiesi, giedodami ir švęsdami Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejų dar ilgai gyvuos kaip ateitininkų organizacijos vienetas.