2020-07-19

Patvirtinta nauja pastoracinė taryba

Telšių vyskupijos kurija
2020 m. liepos mėn. 16 d.

PATVIRTINIMAS.

Išnagrinėję Jūsų 2020m. liepos  8d. prašymą, patvirtiname 5 metams Varnių šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos pastoracinę ir ekonominę tarybą, sudarytą iš prašyme nurodytų narių.

Telšių Vyskupas          (parašas)          Algirdas Jurevičius 

Pirmininkas – kan. Domas Gatauta;
Pirmininko pavaduotojas – Irena Peleckienė;
Sekretorius – Auksė Bronė Latožienė;
Katechetai - Lijana Norvaišienė;

Nariai:

Aloyzas Micius;
Jolanta Gailienė;
Lina Paliulienė;
Jovita Daukšaitė;
Sandra Cibulskienė;
Kazimieras Plechavičius;
Alma Būdvytienė;
Algis Pleškys.

Ekonominės tarybos pirmininkas  kan. Domas Gatautas;

Nariai:

Rolandas Bružas;
Janina Fokienė;
Kazimieras Plechavičius.

Varnių parapijos info