2016-01-13

Pastoracinės tarybos statutas

VARNIŲ ŠV. APAŠTALŲ PETRO IR PAULIAUS PARAPIJOS PASTORACINĖ TARYBA

STATUTAS
2016 m. Sausio mėn. 13 d.
Varniai

ĮŽANGA

Krikštu tapę Kristaus Kūno – Bažnyčios – nariais, mes esame Jėzaus raginami uoliai liudyti savo tikėjimą. Todėl per Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapiją mes, šios parapijos Pastoracinės tarybos nariai, dalydamiesi su klebonu visais parapijos rūpesčiais ir atsakomybe, vadovaudamiesi Vatikano II Susirinkimo Dekretu apie pasauliečių apaštalavimą Apostolicam actuositatem, Romos Katalikų Bažnyčios Teisės kanonais bei Telšių vyskupijos Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos Pastoracinės tarybos statutu, norime aktyviai dalyvauti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus misijoje – visoje žemėje skleisti išganingąjį Dievo veikimą. Trokštame skelbti Kristų ne tik Bažnyčioje, bet ir už jos ribų, visus pasaulio reikalus tvarkydami Evangelijos dvasioje.

I STRAIPSNIS: PAVADINIMAS

Mūsų organizacijos pavadinimas yra Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus Pastoracinė taryba (toliau Pastoracinė taryba).

II STRAIPSNIS: PASTORACINĖS TARYBOS TIKSLAI

Kartu su parapijos klebonu:

1. Žodžiais ir darbais skleisti žmonėms tikėjimą bei nuolat gilinti jų asmeninį ryšį su mūsų Išganytoju Jėzumi Kristumi;

2. Puoselėti parapijos šeimų vienybę ir šventumą;

3. Skatinti ir palaikyti aktyvų vaikų ir jaunimo įsijungimą į Bažnyčios ir visuomeninį gyvenimą;

4. Rūpintis parapijos vargšais ir siekti socialinio teisingumo visuomenėje;

5. Atsakingai tvarkyti ūkinius bei ekonominius reikalus.

III STRAIPSNIS: PASTORACINĖS TARYBOS STRUKTŪRA

1. Pastoracinės tarybos struktūra:

A. Pirmininkas – klebonas

B. Sekretorius (-ė)

C. Sekcijos:

                      (1) Liturginė;

                      (2) Katechetinė ir evangelizacinė;

                      (3) Šeimos;

                      (4) Socialinė;

                      (5) Ūkinė ir puošybos;

                      (6) Kultūrinė

                      (7) Viešųjų ryšių.

                      (8) Jaunimo

                      (9) Ekonominė

2. Kiekvieną sekciją sudaro už ją atsakingų narių grupė.

3. Reikalui esant, klebonas ir Pastoracinė taryba su Telšių vyskupo leidimu gali panaikinti buvusias ar steigti naujas parapijos sekcijas.

4. Kiekvienas Pastoracinės tarybos narys, išskyrus pirmininką, sekretorių (-ę), priklauso bent vienai sekcijai, tačiau negali priklausyti daugiau kaip dviem sekcijoms.

5. Sekcijų pirmininkai savo veiklos planus bei sekcijos narių sąrašus pristato parapijos klebonui ir Pastoracinei tarybai.

6. Pastoracinės tarybos pirmininkas (klebonas) nepriklauso jokiai sekcijai, tačiau dalyvauja sekcijų susirinkimuose.

IV STRAIPSNIS: PASTORACINĖS TARYBOS NARYSTĖ

1. Parapijos nariu (-e) laikomas kiekvienas asmuo, kuris reguliariai lanko  Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčią ir gyvena parapijos teritorijoje.

2. Kiekvienas parapijos narys (-ė), sulaukęs 18-os metų amžiaus, gali būti renkamas arba skiriamas Pastoracinės tarybos nariu (-e).

3. Kiekvienos sekcijos pirmininką (-ę) ir pavaduotoją išrenka Pastoracinė taryba ir patvirtina parapijos klebonas.

4. Kiekvienas sekcijos pirmininkas (-ė) su savo pavaduotoju iš aktyvių bendruomenės narių išsirenka savo sekcijos narius. Sekcijos narių sąrašą galutinai patvirtina parapijos klebonas ir Pastoracinė taryba.

5. Kai sekcijos pirmininko (-ės) vieta lieka laisva, ją užima sekcijos pavaduotojas (-a), jei kitaip nenumato parapijos klebonas. Kai sekcijos pavaduotojo (-os) vieta lieka laisva, sekcijos pirmininkas (-ė) paskiria kitą pavaduotoją, pritariant parapijos klebonui ir Pastoracinei tarybai. Kai lieka laisvos ir pirmininko (-ės), ir pavaduotojo (-os) vietos, parapijos klebonas paskiria kitus sekcijos pirmininką (-ę) ir pavaduotoją, pritariant Pastoracinei tarybai.

6. Jei kuris nors Pastoracinės tarybos narys (-ė) be rimtos priežasties tris kartus iš eilės nedalyvauja Pastoracinės tarybos susirinkimuose, jis ar ji yra išbraukiamas (-a) iš narių sąrašo.

7. Pastoracinės tarybos balsų dauguma ir parapijos klebono sprendimu gali būti atleistas bet kuris Pastoracinės tarybos ar bet kurios sekcijos narys.

8. Dėl rimtų priežasčių bet kuris Pastoracinės tarybos ar bet kurios sekcijos narys gali savo noru atsistatydinti.

V STRAIPSNIS: PASTORACINĖS TARYBOS RINKIMAI

1. Pastoracinė taryba renkama arba skiriama trijų metų kadencijai.

2. Jeigu Pastoracinė taryba yra skiriama, tai ją sukviečia ir patvirtina parapijos klebonas.

3. Jeigu Pastoracinės taryba yra renkama, ją renka visi Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos nariai.

4. Vieną mėnesį prieš Pastoracinės tarybos rinkimus parapijos klebonas paskelbia rinkimų datą, vietą ir laiką, bei paskiria Rinkimų komitetą, susidedantį iš 3-5 narių. Rinkimų komitetas yra atsakingas už naujų Pastoracinės tarybos kandidatų surinkimą, rinkimų organizavimą, rinkimų eigos stebėjimą ir balsų skaičiavimą. Likus savaitei iki rinkimų, Rinkimų komitetas viešai paskelbia kandidatų į Pastoracinę tarybą sąrašą.

5. Per keturias savaites nuo Rinkimų komiteto paskyrimo kiekvienas parapijos narys turi teisę siūlyti kandidatais kitus parapijos narius arba save, kandidatų vardus ir pavardes pateikdamas Rinkimų komitetui.

6. Balsavimo teisę Pastoracinės tarybos rinkimuose turi kiekvienas parapijos narys, sulaukęs 18-os metų amžiaus.

7. Rinkimų dieną kiekvienas balsuojantis parapijos narys gauna rinkimų biuletenį su kandidatų sąrašu, kuriame pažymi 16 kandidatų.

8. Į Pastoracinę tarybą išrenkami daugiausiai balsų surinkę kandidatai. Esant lygiam balsų skaičiui, lemiamas yra parapijos klebono balsas.

VI STRAIPSNIS: PASTORACINĖS TARYBOS SUSIRINKIMAI

1. Pastoracinės tarybos susirinkimus sukviečia ir praveda Pastoracinės tarybos pirmininkas – parapijos klebonas.

2. Pastoracinės tarybos susirinkimai vyksta bent 3-4 kartus į metus, pirmininko nustatytą dieną ir valandą. Pastoracinės tarybos nariai iš anksto gauna susirinkimo darbotvarkę ir numatomus svarstyti klausimus.

3. Pastoracinės tarybos susirinkimai yra laikomi teisėtais, jei susirenka Pastoracinės tarybos narių dauguma, kurią sudaro pusė plius vienas.

4. Pastoracinės tarybos nutarimai priimami balsų dauguma. Parapijos klebono balsas yra lemiamas galutiniam sprendimui priimti.

5. Pastoracinės tarybos susirinkimo darbo eigą ir priimamus nutarimus protokoluoja Pastoracinės tarybos sekretorius (-ė).

6. Sekcijų susirinkimus sukviečia ir praveda sekcijų pirmininkai, suderinę su parapijos klebonu. Sekcijų susirinkimai vyksta bent kartą per 3 mėnesius.

VII STRAIPSNIS: BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Kiekvienas parapijos narys turi teisę susipažinti su Pastoracinės tarybos statutu.

2. Šis statutas arba jo pataisos įsigalioja, kai parapijos klebonas su Pastoracine taryba jį priima, o Telšių vyskupas patvirtina.

Jonas Boruta SJ
Telšių vyskupas

kan. Domas Gatautas
Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos klebonas