2016-04-20

TARQUINIO MERULA: DIDYSIS VAZŲ DVARO MUZIKOS MEISTRAS

2015 m. gruodžio 10 d. sukako 350 metų, kai mirė XVII a. italų kompozitorius Tarquinio Merula. Ta proga ansamblis „Can­to Fio­ri­to“ sukūrė programą, dedikuotą šiam didžiam meistrui. Pirmą kartą ji buvo atlikta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmuose, buvusiame Vazų dinastijos dvare, kuriame Merulos vardas turėjo ypatingą reikšmę.

Va­zų di­nas­ti­jos val­do­mai Lie­tu­vos ir Len­ki­jos vals­ty­bei XVII a. pir­mo­ji pu­sė bu­vo iš­skir­ti­nis kul­tū­ros kles­tė­ji­mo lai­ko­tar­pis – daugybėvisoje Europoje žinomų muzikos meistrų užėmė aukščiausias pareigas Lietuvos-Lenkijos muzikos pasaulyje. Italų kompozitorius, vargoninkas ir smuikininkas Tarquinio Merula buvo ne­abe­jo­ti­nai gar­siau­sias ir įta­kin­giau­sias tarp šių meistrų. 1621-1626 m. jis dirbo valdovų rūmų ir bažnyčios vargonininku Žygimanto III Vazos dvare. Iš karto po to Merula grįžo į Kremoną užimti garbingą maestro di capella vietą Kremonos katedroje. Pasak kai kurių muzikologų ir ankstyvojo baroko ekspertų, „Me­ru­la at­li­ko es­mi­nį vaid­me­nį su­ku­riant dau­ge­lį anks­ty­vų­jų ba­ro­ko mu­zi­kos for­mų, ku­rios ga­lu­ti­nai su­si­for­ma­vo bran­džio­jo ba­ro­ko epo­cho­je: kan­ta­ta, ari­ja, baž­ny­ti­nė ir ka­me­ri­nė so­na­ta, va­ria­ci­jos os­ti­na­ti­nio bo­so pa­grin­du, sinfo­ni­a.“

Programa „Tarquinio Merula – didysis Vazų dvaro muzikos meistras“ atspindi visas muzikines formas, kurias kūrė šis kompozitorius. Joje skamba sakralinė ir pasaulietinė muzika, motetai, madrigalai, arijos, variacijos boso pagrindu ir sinfonios. Programoje taip pat pristatomi kūriniai iš Merulos opusų Nr. 5 ir Nr. 6, sukurtų 1624 metais, kai Me­ru­la tar­na­vo Žy­gi­man­tui Va­zai. Opu­so Nr. 6 kom­po­zi­ci­jų bo­so par­ti­ja ne­iš­li­ku­si, ta­čiau „Can­to Fio­ri­to“ me­no va­do­vas Rodrigo Cal­vey­ra rekonstravo trūkstamą melodiją, tad šie kūriniai buvo atgaivinti pirmą kartą nuo Merulos laikų.

2016m. gegužės mėn. 1d. (Motinos diena) 16.00val.
Varnių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje sakralinės muzikos koncertas

Tarptautinis senosios muzikos ansamblis
CANTO FIORITO
Meno vadovas Rodrigo Calveyra

Atlikėjai:
Rūta Vosyliūtė, sopranas
Renata Dubinskaitė, mecosopranas
Saulė Šerytė, mecosopranas
Algirdas Bagdonavičius, tenoras
Nerijus Masevičius, bosas
Ieva Baublytė, išilginės fleitos

Rodrigo Calveyra, kornetas, išilginės fleitos (Brazilija/Prancūzija)
Adrian France, barokinis trombonas (Didžioji Britanija)
Rodney Prada, viola da gamba (Kosta Rika/Italija)
Davide Pozzi, klavesinas, vargonėliai (Italija)

Šioje programoje pirmą kartą Lietuvoje išsamiai pristatoma žymiausio LDK valdovų Vazų dvare kūrusio kompozitoriaus Tarquinio Merulos kūryba.  Jis yra vienas įtakingiausių XVII a. pradžios kompozitorių, jo vardas rašomas greta Claudio Monteverdi ar Fracesco Cavalli. Koncerte klausytojai išgirs visas Merulos kurtas bažnytinės ir pasaulietinės, vokalinės ir instrumentinės muzikos formas – motetus, madrigalus, arijas, sonatas, simfonijas, variacijas boso pagrindu, ir pirmą kartą po 350 metų rekonstruotas jo kompozicijas (boso partija buvo prarasta), sukurtas jam tarnaujant Žygimanto Vazos dvare.

Vilniuje įsikūręs tarptautinis senosios muzikos ansamblis “Canto Fiorito” daugiausia dėmesio skiria XVII a. pirmosios pusės Abiejų Tautų Respublikos (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos Karalystės) muzikos palikimui ir istoriškai pagrįstam jo atlikimui. Tuo metu čia dirbusių italų muzikos meistrų ir vietos kompozitorių ankstyvojo baroko stiliaus kūryba yra ansamblio meninės veiklos šerdis.  Tačiau dėka plataus ansamblio meno vadovo Rodrigo Calveyros išsilavinimo senosios muzikos srityje, ansamblis kartais atlieka ir renesanso bei vėlyvųjų viduramžių programas.

www.cantofiorito.lt